FAQ

Hei, hvordan kan vi hjelpe?
 1. Har dere brosjyre?

  Ja, vi har, og den kan du laste ned her
  Se mer
 2. Barnesikring?

  Alle våre utadslående vinduer leveres med barnesikring. De innadslående vinduene har ikke samme risiko, så de har ikke dette standard. Men det er muligheter for løsninger som tillater kun lufting ved å tilte inn, så send en maiil til post@prisvinduet.no angående ditt ønske, så vil vi gi anbefalinger, og evt. implementere dette i bestillingen.
  Se mer
 3. Ha med miljøet? Er pvc miljøvennlig?

  PVC er det mest miljøvennlige alternativet hva vinduer gjelder! Statistisk sett, må trevinduer byttes hvert 29. år (90%), mens pvc strengt tatt kan tenkes å stå ihundrevis av år. Desto lengre perspektiv du setter på regnestykket, jo mer miljøvennlig vil pvc være i forhold til trevinduer. I tillegg til at trevinduer måbyttes regelmessig, så er de satt inn med gifttige stoffer for å vare lengst mulig, de må males mange ganger før de igjen må byttes. Slik går syklusen. Resirkulering av PVC er i 2013 nådd fantastiske 440 000 tonn, og det kan resirkuleres hele 7 ganger. Det er svært få produkter som kan skilte med å værei bruk så lenge som gjenstander laget i pvc, som igjen gjør det til et miljøvennlig materiale når man regner hele levetiden.
  Se mer
 4. Ser ikke PVC vinduer plastaktig ut?

  Nei, det gjør de ikke. Våre PVC vinduer ser omtrent ut som nymalt trevinduer.
  Se mer
 5. Hvor mye vedlikehold gjør en på PVC-vinduer?

  Alle PVC dører & vinduer er vedlikeholdsfrie! Det betyr at alt du trenger å gjøre er å rengjøre det, slik at det ser innbydende ut,samt smøre mekaniske deler som hengsler og håndtak. Ikke mer skraping og maling for resten av livet!
  Se mer
 6. Hvorfor er utadslående dører dyrere enn de som slår innover?

  På de utadslående dører sitter hengsler på utsiden. (se bildet) For at døren skal være sikker, så blir disse hengsler gjort mye sterkere enn på en innadslåendedør, der hengslene er på innsiden. Rammeprofil er også noe kraftigere på de utadslående dører. Disse forskjeller betyr at de utadslående dører vil være mer kostbart å produsere.
  Se mer
 7. Hva menes med at pvc vinduer fungerer som en termos?

  Isolasjon er stillestående luft, og i et pvc vindu er det flere kammer mellom ytterside og innerside som består av nettopp stillestående luft. I karmen er det ogsåpå våre modeller med drei/tilt innadslående vindu to og tre tetningslister, som igjen skaper egne kammer med stillestående luft. Man beholder den varme luften inne,og stenger den kalde luften ute. Samme prinsipp som på en termos, som skal holde drikken varm, selv på kalde skiturer.
  Se mer
 8. Hva er problemet med trevinduer?

  Illustrasjonsbildet er fra et vindu levert av en stor norsk leverandør, og er 5 år gammelt (!). Det står i en bolig på Hvaler,og er ikke utsatt for mer vær enn de fleste andre steder i Norge. Her har det begynt å sprekke i grunningen, og at det er aluminiumnederst på glasset hjelper lite. Her ligger det en jobb og venter på eieren, og vi tror det norske folk ønsker seg vedlikeholdsfrie dører og vinduer.
  Se mer
 9. Hva er plissegardiner?

  Plissegardiner er skjerming både for sol og innsyn. De er geniale med tanke på at man kan velge å dekke den delen av vinduet som er ønskelig. Ved å dekke nedre del, kan man fortsatt se ut, men det blir svært vanskelig å se inn. Se video for demonstrasjon her: https://www.youtube.com/watch?v=FY4dgOXzvXw
  Se mer
 10. Gulner PVC vinduer?

  Nei, dette er bare gamle fordommer. PVC har unike egenskaper som gjør vinduene ikke blir påvirket av ulike klimatiske forhold som vind, snø, salt vann, sol og regn.Således, krever PVC ikke noe vedlikehold, slik som f.eks. trevinduer gjør. Våre rammer er laget av den nyeste generasjonen av PVC som er alders- og fargeresistente.PVC er en av de materialer det er forsket mest på i hele verden.
  Se mer
 11. Hvilke regler gjelder for sikkerhetsglass?

  § 12-20. Vindu og andre glassfelt (1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall. Sikring kan utføres ved brystning med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, personsikkerhetsrute eller på annen måte. For øvrig gjelder følgende: Veiledning til første ledd Forskriften krever sikring av vindu og andre glassfelt der det er risiko for at knusing kan volde skade. Med vindu og andre glassfelt menes glass i yttervegg, innervegg og dør. Hensikten med kravet er å sikre at personer eller husdyr ikke skader seg i byggverk ved at glass knuses ved sammenstøt eller fall. Knusing av glass kan volde skade ved at man skjærer seg på glassets bruddflater. Fall gjennom vindu og glassfelt kan volde skade ved at man faller ut og ned og eventuelt i tillegg skader seg på glassets bruddflater. Valgte kravsnivå for sikring er basert på risiko for skade vurdert på grunnlag av sannsynlighet for hendelse som fører til knusing og konsekvens (graden av skade som kan oppstå ved knusing). For sikring av vindu og glassfelt i trappeløp, se veiledning til § 12-16 første ledd bokstav a. Bestemmelsene i bokstav a-c er presiseringer av funksjonskravet i første ledd om sikring av vindu og glassfelt. Bokstav a-c gir konkrete ytelser til sikring av yttervegg i bolig, arbeidsbygg og publikumsbygg, sikring av skoler og barnehager samt sikring av inngangsparti og kommunikasjonsvei. For tilfeller som ikke omfattes av bokstav a-c, vil funksjonskravet i første ledd kunne komme til anvendelse. Ved fortolking av sikkerhetsnivået for funksjonskravet i slike tilfeller så vil kravsnivået i bokstav a-c fungere som retningsgivende. Det innebærer at risikoen for skade må være på tilsvarende nivå som tilfellene i bokstav a-c, og at kravet til sikring må oppfylles på tilsvarende måte. Vindu og glassfelt kan sikres på forskjellige måter. Sikring ved brystning eller annen type avskjerming med høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt reduserer faren for sammenstøt med glasset. Ved plassering av vindu og glassfelt i vegg, bruk av brystning eller avskjerming kan det benyttes glass som ikke er klassifisert som personsikkerhetsrute. Sikring ved bruk av personsikkerhetsrute reduserer både faren for at ruten knuser ved sammenstøt og at man skader seg på bruddflatene i glasset. Personsikkerhetsruter er konstruert slik at de tåler en gitt motstand, samt at det ved knusing av glasset oppstår et ufarlig brudd, jf. definisjon i NS 3510 Sikkerhetsglass i bygg. Sikring på annen måte (utforming, størrelse, eller andre forhold) som forhindrer at man skader seg som følge av knusing av glass ved sammenstøt eller fall. Det kreves også sikring av åpningsbare vinduer, se § 12-20 tredje ledd. Glass må dimensjoneres for de laster som kan oppstå, jf. § 10-2.  Et glassfelt som skiller arealer på ulikt nivå kan ha samme funksjon som et rekkverk og må dimensjoneres tilsvarende for horisontale laster. Et glasstak må eksempelvis dimensjoneres for snø-, vind- og egenlaster. Glass som tak og fasademateriale skal også være sikret i henhold til § 10-3. I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og lignende være sikret. I tillegg skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra og med tredje etasje være sikret. Veiledning til første ledd bokstav a Krav om sikring i boenhet er ment å dekke alle typer bygninger med boenhet, som for eksempel eneboliger, småhus og boenheter i flerbolighus. Sannsynligheten for sammenstøt med yttervegg vurderes generelt som liten i boenhet. Sannsynligheten for sammenstøt er størst der det er ferdsel. Derfor gjelder kravet om sikring av glassfelt mot balkong, terrasse og lignende uansett etasje. Glassfelt må sikres på begge sider slik at ferdsel både til og fra balkong og lignende er sikret. I bygning med boenhet kreves det sikring av vindu og glassfelt i yttervegg fra og med tredje etasje. Hensikten med dette kravet er å sikre mot skade der fallhøyden fra vindu og glassfelt er stor, noe den anses å være fra og med tredje etasje over terreng. Kravet angir akseptabelt sikkerhetsnivå uttrykt i antall etasjer over bakkenivå. Med én etasje menes her alminnelig etasjehøyde på inntil 3,3 m. Bakkenivået vil kunne variere rundt bygningen. En boenhet vil etter dette kunne ha forskjellig etasjehøyde på de enkelte sider av bygningen ut fra plassering i terreng. I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra og med første etasje være sikret. I skoler og barnehager skal også øvrige glassfelt sikres der barn kan oppholde seg. Veiledning til første ledd bokstav b I bygning med krav om universell utforming (byggverk for publikum og arbeidsbygning) kreves sikring av vindu og glassfelt i yttervegg fra og med første etasje, dvs. fra bakkenivå (se beskrivelse av etasjeantall under bokstav a). Sannsynligheten for sammenstøt med yttervegg vurderes som større i byggverk der man ikke er kjent, for eksempel der man er besøkende. For blinde eller svaksynte øker sannsynligheten for sammenstøt fordi man ikke kan se at det er glassfelt, ikke kan danne seg et bilde av rommet eller fordi orienteringsevnen er redusert. Det er også fare for å forveksle glassfelt og dør. Ved å sikre mot sammenstøt i alle etasjer, sikres det også mot fall som kan volde skade gjennom vindu og glassfelt. Skoler og barnehager har brukere og bruksintensitet der sannsynligheten for skade ved sammenstøt vil være stor for alle typer vinduer og glassfelt under 0,8 m i områder der barn kan leke og oppholde seg. Det kreves derfor sikring av alle vindu og glassfelt i rom der barn kan oppholde seg i denne type bygninger. Med skoler menes barne- og ungdomsskoler. I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være sikret i ferdselsretning. Veiledning til første ledd bokstav c Hensikten med kravet er å sikre at personer ikke skader seg ved sammenstøt med dør og glassfelt i kommunikasjonsvei. Kravet gjelder for inngangspartier og kommunikasjonsveier i alle typer byggverk. Kommunikasjonsvei benyttes som begrep for atkomstvei i byggverk og omfatter blant annet korridor, svalgang og trapperom. Inngangsparti inngår i kommunikasjonsvei. Sikring av glassfelt og dør må utføres med materialer som har tilstrekkelig styrke til å redusere faren for knusing ved sammenstøt. I kommunikasjonsvei vil bruk av personsikkerhetsrute eller avskjerming på annen måte være aktuelt for a). dør av glass og glassfelt ved siden av dør i ferdselsretning b). glassfelt i bunnen av trapp og repos c). glassfelt der sammenstøt kan utgjøre fare Ferdselsretning tilsvarer kommunikasjonsveiens lengderetning. Dette innebærer at for eksempel dør og glassfelt til kontor langs kommunikasjonsvei ikke inngår i kravet om sikring i ferdselsretningen. (2) Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig gulv. Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i nærliggende glassfelt. Veiledning til annet ledd Hensikten med kravet om kontrastmerking er å forhindre sammenstøt og fall. For å unngå fare for sammenstøt må glassfelt være godt synlig også for personer med nedsatt syn. Dette kan oppnås ved at glassfelt merkes med glassmarkør/kontrastmerking. Høyde på markering er angitt ut fra et sikkerhetsperspektiv for å forhindre sammenstøt. Markeringen blir da synlig for både stående og sittende personer med ulik synsevne samt for barn. Kravet om at mønster i glassmarkør skal være forskjellig i dør og nærliggende glassfelt er gitt for at man lettere skal kunne se at det er en dør i feltet. (3) Vindu i byggverk der barn kan oppholde seg skal ha barnesikring fra og med andre etasje. Veiledning til tredje ledd Hensikten med kravet er å sikre at barn ikke faller ut gjennom vinduer og skader seg. Barnesikring innebærer at vinduet må ha et sikringsbeslag som hindrer små barn i å åpne vinduet, eller et sperrebeslag som stopper vinduet i luftestilling. For beslag som stopper vinduet i luftestilling der vinduet har lufteåpning i underkant, bør fri åpningsbredde begrenses til 0,08 m. De minste barna kan ellers presse kroppen igjennom åpningen. Vinduer som luftes i overkant der barn ikke kommer til, kan ha større åpning. Barnesikring på vindu må ikke være til hinder for at vinduet kan brukes som rømningsvei. Krav til barnesikring gjelder for alle åpningsbare vinduer fra og med andre etasje. Henvisninger NS-EN 16281 - Barnesikringsutstyr - Barnesikre vindussperrer for vinduer og balkongdører montert av bruker - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder (mekanisk prøving + bruk av testpanel) NS-EN 13126-5 Bygningsbeslag - Beslag for vinduer og vindusdører - Krav og prøvingsmetoder - Del 5: Utstyr som begrenser åpningen av vinduer og vindusdører (montert av profesjonelle, mekanisk prøving) NS-EN 14351 (Produktstandard vinduer og dører) Avsnitt nr. 4.8 angir hvordan styrken til en slik sikkerhetsanordning som er montert i/på et vindu skal testes og bedømmes. (Når vinduet leveres med sikkerhetsanordning/åpningsbegrenser, mekanisk prøving) NT CONS 018 Windows and french doors, child-resistant devices, strength and function - Nordtest testmetode fra 1990 med mekanisk prøving og bruk av testpanel (4) Renhold og vedlikehold av vindu og andre glassfelt skal kunne utføres uten fare. Veiledning til fjerde ledd Hensikten med kravet er at man skal kunne rengjøre og vedlikeholde vinduer uten å sette seg selv eller andre i fare. Vinduer som slår innover samt sving- og vippevinduer kan rengjøres og vedlikeholdes  farefritt fra innsiden. Mulighet for utvendig rengjøring (vedlikehold) fra terreng, balkong o.l. samt fra vindusheis for større bygninger anses som forsvarlig. For småhus med høyst to etasjer vil stige kunne brukes forutsatt at terrenget under vindu/glassfelt er tilnærmet horisontalt. Faste vindusfelt som må rengjøres innenfra, må ha plassering, størrelse og utforming slik at rengjøring kan foretas farefritt.
  Se mer
 12. Er ikke PVC vinduer brannfarlige?

  PVC brenner ikke alene. Kun sammen med andre materialer, og da har det en antennelsestemperatur på over 150 grader over treverk. Gassen er giftig, men det er den fratreverk som brenner også. En stor fordel med PVC er at de fungerer til tross for brann, og låser seg ikke.
  Se mer
 13. Hvorfor får jeg kondens på utsiden av glasset noen ganger?

  Når du har vinduer med glasskassetter på 1,0 i u-verdi og bedre, som isolerer så godt at varmen fra innsiden ikke når det ytterste glasset. Vil det da under visseværforhold og temperaturer kan føre til dannelse av kondens på den ytre glassplate. Vanligst er det i løpet av våren og høsten når det er en lav temperatur om natten,relativt høy om dagen, klar himmel og høy luftfuktighet. Sporadisk kondens på ytre glass er dermed et tegn på at vinduene fungerer som de skal og isolerer godt!
  Se mer
 14. Hvorfor får jeg dugg på innsiden av glasset?

  I rom der det er dårlig lufting, samt vinduer med dårlig isolasjon, vil luften nær det kalde glasset kondensere om den ikke sirkulerer god nok i rommet.Sørg for god utluftning, og sjekk om ikke glasset er punktert (og med det unødvendig kaldt).
  Se mer
 15. Hva er U-verdi?

  For å forklare u-verdi helt enkelt, så er det en måleenhet på hvor godt noe kan isolere. U-verdi (tidligere kalt K-verdi) er uttrykt i W/m2K, og er et mål for den varmelekkasje gjennom en konstruksjon. Når én watt gårgjennom en kvadratmeter på 1 grad temperaturforskjellen er U - verdi på 1,0 W / m2K . Jo lavere tall, jo bedre U-verdien. Hva U-verdien på vinduene våre? Våre 2-lagsglass (24mm) har en U - verdi på 1,0 W/m2K. U-verdi for hele strukturen er da ca. 1,2 til 1,3 W/m2K, noe varierende avhengig av størrelse og konstruksjon. Våre 3-lagsglass (36-48mm) har en U - verdi på ca 0,7 W/m2K. U-verdi for hele strukturen er da omtrent 1,0 W/m2K, noe varierende avhengig av størrelse og konstruksjon.
  Se mer
 16. Gulner ikke PVC etter en stund?

  Nei, dette er bare gamle fordommer. PVC har unike egenskaper som gjør vinduene ikke blir påvirket av ulike klimatiske forhold som vind, snø, salt vann, sol og regn. Således, krever PVC ikke noe vedlikehold, slik som trevinduer gjør. Våre rammer er laget av den nyeste generasjonen av PVC som er alders- og fargeresistente. PVC er en av de materialer det er forsket mest på i hele verden. Les mer her.
  Se mer
 17. Hva er mikroventilasjon?

  Alle drei/tilt vinduer har også posisjon for mikrolufting. Vri håndtaket til det står nesten rett opp. Rammen slipper nå i topp et par millimeter, og slipper luftstrømmen inn slik at huset kan puste.
  Se mer
 18. Hva er Drei og Tilt? (Dreh/kipp)?

  Det betyr rett og slett drei/tilt. Og vi demonstrerer vinduet her: https://www.youtube.com/watch?v=fne2JjmLe1s
  Se mer
 19. Kan jeg få et vindu med spesialmål?

  Ja – Vi leverer på en måte alle vinduer på dine ønskede mål ned til millimeteren. Vi har ingen standard størrelser,og produserer ingen vinduer som ikke er bestilt. Dermed holdes kostnadene nede, og du som kunde får eksakt det du ønsker.
  Se mer
 20. Bør jeg bestille med ventil?

  Om vinduet som skal erstattes har ventil, så anbefaler vi ventil. Om det skal settes inn et vindu der det ikke før har værtvindu, bør det sjekkes at det er god utlufting.
  Se mer
 21. Hvordan måler jeg vinduene?

  Måling av dør eller vindu: Mål bredden og høyden av hullet i veggen eller stenderverket. Trekk fra ca. 1,5 cm på bredde og høyde, for å ha plass til å montere det nye, samt isolere. Da av listverk, og ta mål, eller ta direkte mål av dør eller vindusenheten som står der i dag. Alle mål vi oppgir er de eksakte mål på enheten. En god tommelfingerregel når du er litt usikker på dimensjonene: «det er alltid bedre med litt for lite vindu enn et litt for stort vindu!»
  Se mer
 22. Hva er insektsnett/myggnett?

  Vi leverer to typer nett. På innadslående vinduer, leverer vi med en ramme som installeres når vinduet er åpent, og klipses enkelt på. Mens det på utadslående vinduer leveres en roll-up, som monteres i karm på innside, og fungerer som en rullgardin.
  Se mer
 23. Hva er NDVK?

  Om NDVK NDVK ble etablert i 1974 og er en frivillig kontrollordning for produsenter av vinduer og ytterdører. Ordningen er åpen for norske og utenlandske produsenter. Produkter merket med NDVK skal typeprøves før de blir med på ordningen. Deretter kontrollprøves de hvert 2. år. Kontrollen omfatter også årlig inspeksjon av produksjonen. NDVK stiller krav til: Materialer Glass og beslag Lim og trebeskyttelse Sertifiserte produkter: Regntetthet Vindtetthet Varmeisolasjon Stabilitet og styrke Et produkt med NDVK-merke forteller at produktet er testet hos SINTEF Byggforsk eller annet akreditert laboratorium, etter Europeiske standarder. I Norge benyttes andre klasser enn i mange andre europeiske land, og produkter merket med NDVK oppfyller de klasser som gjelder i Norge. Videre forteller merket at produktet kommer fra en produsent som har et godt kvalitetssikringssystem og hvor det foretas årlig inspeksjon av en kontrollør fra enten SINTEF Byggforsk eller Teknologisk Institutt.
  Se mer
 24. Hva er festeanker?

  PVC vinduer festes med festeanker! Det er som navnet antyder, en bit metall som forankrer vinduet til stenderverk. Fest anker på vinduet/dør, og når enheten er satt i rett posisjon, så skrur man fast ankeret til stenderverket, og det forhindrer vinduet, eller dør, å komme ut av stilling. Veldig enkelt i bruk. Dører bør skrues inn, og de leveres med hull klart for dette.
  Se mer
 25. Hvor er vinduene fabrikkert?

  Profilene kommer fra Tyskland, hengsler og innmat kommer fra Tyskland, mens jobben med å montere alt sammen, er gjort i Litauen. Fabrikken er i høy grad automatisert, men det vil alltid være behov for dyktige og hengivne mennesker til å få et sluttprodukt uten feil og mangler. Da er det godt å vite at det du bestiller kommer fra en fabrikk med erfarne fagfolk med lang fartstid i fabrikken. Vår fabrikk er sertifisert fra NDVK. Les mer på http://ndvk.no/
  Se mer
 26. Hva er mikrolufting?

  Våre drei/tilt innad vinduer har mikrolufting som standard. Det betyr at vinduet settes i en posisjon der rammen slipper karmen litt, og tilter inn med ca. 0,5 cm. Det er praktisk i rom som trenger litt ekstra luft, f.eks. på kjøkken der ventilator er i bruk, eller i rom der det fyres i peis e.l. Funksjonen settes i verk ved å vri håndtaket helt opp, og litt tilbake. Se mer på demonstransjonsvideo her: https://www.youtube.com/watch?v=fne2JjmLe1s
  Se mer
 27. Trenger jeg ventil?

  Om vinduet som skal erstattes har ventil, så anbefaler vi ventil. Om det skal settes inn et vindu der det ikke før har vært vindu, bør det sjekkes at det er god utlufting, eventuelt sette inn ventil i vegg.
  Se mer
 28. Hvordan rengjør jeg PVC profiler?

  Dør og vindusprofiler i pvc kan rengjøres med vanlig mildt såpevann. (Uten slipemidler) Har det satt seg vanskelige flekker med olje eller annet, så kan man i de fleste byggevareforretninger kjøpe «industrirens» som kan brukes. (Fås kjøpt hos byggvareforretning)
  Se mer
 29. Hvem er REHAU?

  REHAU er tysk og produserer vinduer og dører i PVC, samt en hel rekke andre ting. Det er et multinasjonalt konsern, og har over 15 000 medarbeidere fordelt på over 170 lokaliteter. Grunnlagt i 1948, da med produkter for utskiftning av tradisjonelle produkter med polymere stoffer. REHAU utvikler seg fra Tyskland og er i dag i over 50 land spredt over hele verden. https://www.rehau.com/no-no
  Se mer
 30. Hva om et hengsel er ødelagt?

  Det kan svært ofte byttes, og det er enkelt. Bare ta bilde og bestill fra oss, og vi sender hjem til deg. Om hengsel er revet av og skadet karm, kan det være at det må mer utbedring til. Og i verste fall må det bestilles ny vinge eller karm.
  Se mer
 31. Se våre videoer

  Fant du ikke det du ville? Skriv til oss på